zo 2 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING

Woord van welkom
Uitzwaailiedje voor de kinderen
Eén, twee, drie, vier, kaarsjes staan er hier.
Ied’re week een lichtje aan, zo komt God in jouw bestaan.
Eén, twee, drie, vier, kaarsjes staan er hier.

Mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 25 : 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering /  lied 217 : 1 en 3
Gebed om ontferming 
Klein gloria lied 463 : 1, 2 en 7

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Zacharia 14, 4-9
Lied 804
Lezing NT Lucas 21, 25-31
Acclamatie na de Schriftlezing, lied: 339f
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
wij danken U

Lied 462 : 1, 2, 5 en 6
Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 441 : 1, 5 en 10

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecte wordt de tafel gereed gemaakt.

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER
Lied 400
De diakenen dienen aan de tafel van de Heer.
Zij worden uitgenodigd om bij de tafel het gebed mee te bidden.

Tafelgebed 
‘Heilig’, lied 405 : 1
Vervolg Tafelgebed
De ouderlingen nodigen uit een kring te vormen. 
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Delen van het brood met de woorden: brood uit de hemel. 
Delen van de wijn met de woorden: wijn van het Koninkrijk. 
 
Dankgebed 
Slotlied 439

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
   

terug