zo 28 okt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Taco Noorman
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel: 3 delen uit 2e boek van Louis Marchand
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm: 146: 1, 2 en 3 ‘Zing mijn ziel voor God’

Bemoediging en groet
Intochtspsalm vervolg 146: 4 en 5
Gebed van toenadering en gebed om ontferming
Lofprijzing: Lied 275

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Jesaja 29: 17-24
Zingen: Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 5

Schriftlezing: Marcus 10: 46-52
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Lied 182

Verkondiging
Meditatief orgelspel: 4e couplet Kyrie van F. Couperin
Lied 534

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: Dankgebed – voorbeden – stil gebed – ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven

Slotlied: 422
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)
 

terug