zo 9 sep 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.H. van de Graaf
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

VOORBEREIDING
Orgelspel: Offertoire in G van L. Boellmann
Woord van welkom en mededelingen
 
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm: Psalm 145: 1 en 2
 
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
 
Groet:
Genade en vrede zij u van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus, door de heilige Geest.
Amen
 
Gezongen gebed om ontferming: Lied 1008: 1, 2, 3
 
Leefregel: Kolossenzen 3: 12-17
 
Lofzang: Lied 836: 4, 5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Jeremia 31: 31-34 (lector)
Samenzang: Psalm 119: 42
 
Schriftlezing: 2 Korintiërs 2: 14 - 3: 4 (lector)
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonoder verdere aankondiging:

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Samenzang: Lied 974: 1, 2
 
Verkondiging ‘Een brief van Christus’
 
Meditatief orgelspel,  In dolce Jubilo.van F.W. Zachow, overgaand in
Lied 976: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Amen (gezongen)

terug