zo 19 aug 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtspsalm 146: 1 en 3
Bemoediging en groet
 
Gebed van toenadering
Lied 275
 
Gebed om ontferming   
Glorialied 146c: 1, 3 en 7
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT:  Jesaja 35: 1-5
Lied 608
 
Lezing NT:  Marcus 7: 31-37
Aansluitend zingen we zonder verdere aankondiging:

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Lied 534
 
Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 837
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 848
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

terug