zo 13 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Helene Perfors
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 27: 1 en 2
 
Bemoediging en groet
Zingen psalm 27: 4
Gebed van toenadering / gebed om ontferming
Lofprijzing: lied 868: 1, 2 en 4
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Genesis 9: 8-17

Psalm 25: 1 en 2
 
Lezing NT Johannes 17: 1-13
Aansluitend aan de 2e-lezing zingen we zonder verdere aankondiging:
 
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
  
Verkondiging
Meditatief spel op de vleugel, overgaand in lied 662: 1, 2 en 3
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven, 1e rondgang Diaconie, 2e rondgang Kerkrentmeesters
 
Slotlied 663
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
 

terug