zo 15 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtspsalm 33: 1 en 2
Bemoediging en groet
 
Gebed van toenadering / lied 221
Gebed om ontferming
 
Glorialied 273: 1, 4 en 5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT : Micha 4 vers 1 t/m 5
Lied 447: 1 en 3
 
Lezing NT: Johannes 21 vers 15 t/m 25
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
 
Lied 941
 
Overdenking
Meditatief orgelspel, uitmondend in lied 657
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
De tafel wordt klaargemaakt
 
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Lied 647
 
Tafelgebed
lied 985: 1
vervolg tafelgebed
 
allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
 
Vervolg tafelgebed
 
De ouderlingen nodigen uit een kring te vormen.
 
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader …
 
v: De vrede van Christus zij met u!
g: Zijn vrede zij met u!
 
Delen van het brood met de woorden: brood uit de hemel.
Delen van de wijn met de woorden: wijn van het Koninkrijk.
 
Dankgebed
 
Slotlied 838: 1, 2 en 3

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

terug