zo 8 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. vd Meent
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel: Allein Gott in der Hoh sei Ehr van F.W. Zachau

Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtspsalm 139: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 139: 4
 
Gebed voor de nood van de wereld, met aansluitend zingen
Lied 299 e (Kyrie- en Gloriahymne)
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
 
Schriftlezingen
Profetenlezing: Jeremia 32: 36-41
Zingen: Psalm 33: 1 en 2
 
Brieflezing: Openbaring 5: 6-14
Zingen: Lied 747: 1 en 4
 
Evangelielezing: Lucas 24: 35-48
Aansluitend aan de evangelielezing zingen we zonder verdere aankondiging
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
 
Zingen: Lied 305
 
Verkondiging
Meditatief orgelspel: Komm, heiliger Geist, Herre Gott van A. Armsdorf.
 
Zingen: Lied 727: 1, 3, 5, 8 en 10
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4
 
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)
 

terug