zo 4 feb 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Kuipers
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
De kinderen kunnen naar de oppasdienst. We zwaaien ze uit met het liedje ‘Samen’


Mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Omdat ds. Kuiper uit de Laurenskerk moet komen, zingen we in afwachting van zijn komst de volgende liederen:
1. Lied 527: 1, 3 en 5 allen, 2 vrouwen, 4 mannen
2. Lied 531: 1, 2 en 3
3. Lied 538: 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen
4. Lied 536: 1, 2 , 3 en 4


Intochtspsalm: Psalm 106: 1 en 2
Bemoediging en gebed
 
LvdK gezang 156: 1, 6, 9, 11 (= deels NLB 516)
1. Van ‘t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.
 
6. De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.
 
9. Elk wonder was getuigenis
dat Hij uit God geboren is,
die zieken de gezondheid gaf
de doden opriep uit het graf.

 
11. U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
1e Lezing: 2 Koningen 4: 18-21 en 32-37
Zingen:  Psalm 141: 1, 2, 3 en 8
 
Lezing uit het H. Evangelie: Marcus 1, 29 – 39
Zingen: Lied 339a
 
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel, uitmondend in Lied 534
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied Liedboek voor de Kerken 1973, gezang 170: 1, 2 en 5
1. Meester, men zoekt U wijd en zijd,
Komend langs velerlei wegen.
Oudren gaan rustig wel bereid
Jongeren aarzlend U tegen.
Maar vroeg of laat, ‘t zij dag of nacht,
Eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
Hunkerend naar uwe zegen.
 
2. Arts aller zielen, ‘t is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die ‘t leven sloeg,
Laat ons niet hooploos verbloeden.
Spreek slechts één woord, één woord met macht,
Dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
 
3. Opperste Leidsman, geef ons raad,
wij zijn door tweedracht gescheiden.
Opstand der zinnen, twijfel, haat,
maken ons zwak in het strijden.
Stralende held, breng ons weer saam,
ga voor ons uit, uw grote naam
zal tot de zege ons leiden.
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

terug