Zondag 28 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Bert Kuipers
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

We gaan staan voor de intochtspsalm en de bemoediging en de groet
Intochtspsalm Psalm 25, 1 en 2
Bemoediging en groet, drempelgebed

Gebed van toenadering: Lied 281 (Wij zoeken hier uw aangezicht) vers 1-6

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
1 Koningen 19, 9-18
Lied 16b (Behüte mich Gott, ich vertraue dir, twee keer, 2e keer in het Nederlands gesproken) 

Marcus 9, 2-10
Aansluitend aan de 2e schriftlezing horen we muziek en tekst van Lied 339f
Lied: 892 

Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in lied 545

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
Tenzij anders aangegeven worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Wij gaan staan voor het slotlied en de zegen
Slotlied 543 

Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)


Wij nemen weer plaats om te luisteren naar het orgelspel van Marinus Hofman


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor “aanschaf of vervanging van liedbundels voor de wijken in Centrum Noord"

 

terug