zo 22 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
Laatste zondag kerkelijk jaar, gedachtenisdienst


VOORBEREIDING
Orgelspel 
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

We gaan staan voor de intochtspsalm en de bemoediging en de groet
Intochtspsalm 138, gespeeld en gesproken (onberijmd)

Bemoediging en groet
Om de namen van onze gestorvenen te noemen,  
om die namen te horen 
om hun leven te gedenken 
voor het aangezicht van de Allerhoogste 
zijn wij samengekomen, WANT: 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader 
en van Jezus Christus, de Heer 
door de Heilige Geest. 
Amen 

We nemen weer plaats

Gebed van toenadering, lied 281, omspeeld
‘Wij zoeken hier uw aangezicht, God, houd uw oog op ons gericht, kyrië eleison.’ 

Gebed om ontferming  
Wij roepen tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld

en wij prijzen uw Naam, want uw barmhartigheid kent geen einde
Jolanda Zwoferink speelt gloria: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ – G. Böhm

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

De lezingen worden verbonden door lied 924, omspeeld op het orgel.
Lezing OT 1 Koningen 19, 3-9
Lied 924, omspeeld

Lezing NT Matteüs 5, 1-10
Acclamatie na de lezingen, lied 339f (gezongen door de voorganger)

Overdenking
Orgelstuk ‘Wat de toekomst brengen moge’- Folkert Grondsma

GEDACHTENIS GESTORVENEN
Ik nodig Henry Visser, de diaken uit naar voren te komen 
 
Inleiding  
Wij denken aan hen die wij missen: 
de leden van onze gemeente  
en van hen die bij ons horen  
die dit jaar gestorven zijn.  
Wij gedenken hen voor het aangezicht van de Eeuwige. 
Wij gedenken hen met eerbied,  
mensen die ons zijn voorgegaan  
en met wie wij verbonden blijven  
in de gemeenschap der heiligen.  
 
Lied 730, gespeeld 
 
Wij noemen de namen van hen die zijn gestorven. Wij steken kaarsen aan en bidden zingend om licht en hoop en vrede. 

Bastiaantje Cornelia Barendregt
Leendert van Ballegooijen
Pietje Kranse-van der Vorm
Robbert Maarten Bouter
Nicolaas Adrianus Andressen
Meindert van Leeuwen 

ZINGEN door diaken en voorganger:  
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. 

Gabriël Loeff
Anna Maree
Elizabeth van den Akker
Elsje Verbeek-Kretz
Christiaan Albertus Henrion Verpoorten
Gerrit Jan Nicolaas Roberg

ZINGEN door diaken en voorganger:  
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. 

Voor hen die niet genoemd zijn, steken wij de laatste kaars aan.  
 
ZINGEN door diaken en voorganger:  
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. 

Verwachting, belofte  
Wij hebben hardop en in stilte  
de namen van onze dierbare doden genoemd.  
Wij gedenken hen  
in het licht van de opstanding  
van Jezus Christus, onze Heer,  
totdat Hij komt!  

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader …

Orgespel: ‘Vater unser im Himmelreich’ – G. Böhm

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer 
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. 
Tenzij u anders aangeeft, worden de bijdragen gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

We gaan staan voor het slotlied en de zegen
Slotlied 444
Het eerste couplet wordt gezongen door Henry Visser, de overige coupletten worden gesproken; alles begeleid door Jolanda Zwoferink.

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen


We nemen weer plaats om te luisteren naar het orgelspel van Jolanda Zwoferink


De schaalcollecte is bestemd voor Kerk in Actie

 

terug