zo 28 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 25 : 1 en 4
Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, lied 612
Gebed om ontferming  

Glorialied 146c : 1

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Jeremia 29, 1 en 4-14
Lied 818

Lezing NT Matteüs 10, 34-42 
Acclamatie na de lezingen, lied 339 f
Lied 941 : 1, 3 en 4

Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 695 : 1, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer 
NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 840

WEGZENDING EN ZEGEN
gemeente: Amen


De schaalcollecte is vanmorgen voor een door de diakenen gekozen doel:
De Sprinkhanenplaag in Oost-Afrika.
 
 

terug