zo 21 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 84 : 1 en 3

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 314

Gebed om ontferming  
Glorialied 158b

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Jeremia 20, 7-13
Lied 942

Lezing NT Matteüs 10, 16-33
Acclamatie na de lezingen, lied 339f
Lied 1001

Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 695 : 1, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 880

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen


De schaalcollecte is vanmorgen voor Kerk in Actie
 
   

terug