zo 14 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  

VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 100 : 1 en 2

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, lied 217 : 1, 2, 3 en 5

Gebed om ontferming  

en wij prijzen uw Naam, want uw barmhartigheid kent geen einde

Glorialied 825 : 1 en 5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Jesaja 12, 1-6 (NBV)
Lied 321 : 1, 2, 4 en 5

Lezing NT Matteüs 9, 35 – 10, 15 
Acclamatie na de lezingen, lied 339 f

Overdenking

Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 974 : 1, 2, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 425

WEGZENDING EN ZEGEN
gezongen Amen


De schaalcollecte is bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam

   

terug