do 21 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 63 : 1 en 3

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, lied 280 : 1, 4 en 5

Gebed om ontferming  

Glorialied 304

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Daniël 7, 9-10 en 13-14

Lied 756 : 1, 4 en 5

Lezing NT Lucas 24, 44-53

Acclamatie na de lezingen, lied 339 a

Lied 662 : 1, 2 en 3

Overdenking

Meditatief orgelspel Adagio – Johann Gottfried Walther 1685-1748

Lied 667 : 1, 2, 5 en 6

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 680 : 1, 2, 3 en 4

WEGZENDING EN ZEGEN
gezongen Amen


De schaalcollecte is bestemd voor een door de diakenen gekozen doel: Stichting Mercy Ships
   
   

terug