zo 17 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Henk van de Graaf
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel en Cellospel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 68: 7 

Bemoediging en groet

Gezongen gebed om ontferming: Lied 281: 1, 2, 4, 5, 7, 10

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
besloten met het zingen van: Lied 333 (2x)

Schriftlezing (door lector): 2 Timoteüs 1: 1-10

besloten met het zingen van: Lied 339 a 

Samenzang: Lied 655: 1, 2, 4, 5

Verkondiging     
Christus Jezus… die de dood heeft vernietigd…
2 Tim. 1: 10 

Meditatief orgel- en cellospel

Samenzang: Gezang 296: 1, 2, 3 (Liedboek 1973)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: Dankgebed, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Samenzang: Lied 641: 1, 3, 4

WEGZENDING EN ZEGEN
Gemeente: Amen (gezongen)    


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor een door de diakenen gekozen doel: De voedselbank in Crooswijk
 
 

terug