zo 10 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wout van Haften
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm    655: 1,2 en 3 ‘Zing voor de Heer’

Bemoediging en groet   Joh. 16: 33
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,
maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Lied   Psalm 56: 1 ‘Wees mij genadig, Heer’

Gebed

Lied   Psalm 56: 4 ‘Geloften heb ik toegezegd’

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing (uit de NBV)   Exodus 17:8-16
Schriftlezing (uit de NBV)   Efeze 6:10-13

Aansluitend aan de 2e schriftlezing zingen we Lied 339a

Lied   910: 1 en 4 ‘Soms groet een licht’

Overdenking 
Meditatief orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD 
Gebeden, dankgebed, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 904: 1 en 3

WEGZENDING EN ZEGEN
Gemeente: Amen (gezongen)    

Lied 415:3 ‘Amen, amen, amen’


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor de wijkkas

  

terug