zo 3 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 66 : 1 en 3
    
Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, lied 906 : 1

Gebed om ontferming  

Glorialied 880

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Nehemia 9, 6-15

Lied 708 : 6

Lezing NT Johannes 10, 1-10

Acclamatie na de lezingen, lied 339 a

Lied 23c : 1, 2 en 5

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 657 : 1 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 422

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Amen (gezongen)


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor de kerkrentmeesters, in het bijzonder voor huurkosten van de gebouwen.
   
   

terug