zo 12 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 100: 1, 2 en 4 (juich Gode toe, bazuin en zing)

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering / lied 314 (Here Jezus, om uw woord)

Gebed om ontferming  
Glorialied 652: 1, 3 en 4 (zing jubilate voor de Heer)

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT, Numeri 27: 12-23
Lied 806: 1 en 3 (zomaar te gaan met een stok in je hand) 

Lezing NT, Johannes 10: 22-30
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging lied 339f
Lied 653: 1, 6 en 7 (U  kennen uit en tot U leven)

Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 760 (Gij zijt de zin van wat wij zijn)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 827 (mensen, wij zijn geroepen om te leven)

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
  

terug