zo 5 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Helene Perfors
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
Uitzwaailiedje voor de kinderen op de wijs van: altijd is Kortjakje ziek

Mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 33, vers 1 en 2 (kom nu met zang en roer de snaren)
Bemoediging en groet, drempelgebed

Psalm 33 vers 8 (wij wachten stil op Gods ontferming)
Gebed om ontferming  

Lofprijzing lied 305, geheel (alle eer en alle glorie)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing Micha 4 : 1-5
Psalm 98 vers 1 en 4 (zing een nieuw lied voor God de Here)

Schriftlezing Johannes 21: 1-25
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging lied 339f
Lied 649, geheel (O Heer, blij toch niet vragen)

Verkondiging
Meditatief orgelspel, 
overgaand in Lied 723, geheel (waar God de Heer zijn schreden zet)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 650, geheel (de aarde is vervuld)

wegzending en zegen
Amen (gezongen), gevolgd door
Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus van Nassouwe)

terug