zo 16 sep 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel 
Woord van welkom en mededelingen 
Moment van stilte voor gebed en inkeer 
 
Intochtspsalm 84 : 1, 2 en 6
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering / lied 283 : 1, 2, 4 en 5
 
Gebed om ontferming   
Lofprijzing,  lied 848 in wisselzang

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
NT-lezing Marcus 12, 28-34
Lied 316 in wisselzang
 
epistellezing Handelingen 20, 7-12
Aansluitend aan deze lezing zingen we:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Lied 647 in wisselzang
 
Overweging
 
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 973

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
Tijdens de collecte wordt de tafel gereed gemaakt.
 
DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER
met medewerking van het koor 
Koorstuk ‘Wat geen oog heeft gezien’   Krijn Verhagen
Lied 387, in wisselzang
 
Tafelgebed 
afgesloten met het zingen van Heilig, lied 404e  
 
vervolg Tafelgebed
 
koor:
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij, Maranatha!
 
vervolg Tafelgebed  
De ouderlingen nodigen uit een kring te vormen. 
 
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader … 
 
Voorzang door koor, daarna met gemeente: lied 396
 
Delen van het brood met de woorden: brood uit de hemel. 
Delen van de wijn met de woorden: wijn van het Koninkrijk. 
 
Dankgebed 
 
Slotlied 687 : 1 en 3

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen 
Gemeente: Amen (gezongen) 
 

terug