zo 20 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

 

ZINGEN VOORAF
Lied 675 Geest van hierboven

 
Lied 670 Kom Schepper God, o heilige Geest.
Allen 1 en 2; PK-mannenkoor 3, 4 en 5; allen 6 en 7
 
Lied 672 Kom laat ons deze dag.
PK-mannenkoor 1; allen 2 en 4; PK-mannenkoor 6; allen 7
 
VOORBEREIDING
Orgelspel 
Woord van welkom
 
Uitzwaai-liedje Prinsekids op de wijs van ‘Mieke hou je vast’
Vlammen op je hoofd en de wind blaast door je haren,
God geeft je de Geest op het Pinksterfeest.
 
Mededelingen 
Moment van stilte voor gebed en inkeer 
 
Intochtspsalm 68 : 1 en 7
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering / lied 283
PK-mannenkoor 1, allen 2 en 3, PK-mannenkoor 4, allen 5
 
Gebed om ontferming   
Lofprijzing, lied 304 
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
OT-lezing 1 Samuël 9, 26 – 10, 7
Lied 702
 
NT-lezing Handelingen 2, 1-4
Aansluitend zingen we ‘U komt de lof toe’
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Epistellezing Galaten 5, 22-23
Lied 841 
PK-mannenkoor 1, allen 2, PK-mannenkoor 3, allen 4
 
Overweging
Lied 687
Allen 1, PK-mannenkoor 2, allen 3
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Bevestiging ambtsdrager: Ada van den Akker
Lied 680, Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods …
 
Bevestigingsgebed
Aanvaarding en verwelkoming
Vredegroet
 
Gebeden
na iedere intentie: PK-mannenkoor 368g: Adem van God, vernieuw ons bestaan
Onze Vader gezongen: lied 369b
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied 686
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen 
Gemeente: Amen (gezongen) 
 

terug