zo 29 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

De eredienst is te volgen via uitzending gemist en facebook
   
VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 43 : 1 en 5

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering, lied 281 : 1 en 2
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Gebed om ontferming  

In deze veertigdagentijd klinkt ons loflied ingehouden. Lied 547 : 1, 4 en 5

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4. Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Ezechiël 37, 1-14

Lied 610 : 1, 2 en 3

1. Zo dor en doods,
zo levenloos
verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.

2. God, zie ons dan
teloor gegaan,
versteend en dood gezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

3. Zijt Gij het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

Lezing NT Johannes 11, 1-4 en 17-44

Acclamatie na de lezingen, lied 339 f

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
wij danken U.

Overdenking

Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 608 : 1 en 3

1. De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters.
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 974 : 1, 2 en 5

1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

WEGZENDING EN ZEGEN
De zegen van de Allerhoogste zal ons dragen
Amen

De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor het Renovatiefonds (Kerkrentmeesters)
   

terug