zo 26 jan 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Henk van de Graaf
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel: Offertoire in G. van L. Boellmann.   
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte en inkeer, waarna de gemeente gaat staan voor het Intochtslied: Psalm 89: 1, 3 

Bemoediging: 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk van zijn handen. 

Groet:     
Genade en vrede voor u van God, onze Vader, 
en van onze Heer Jezus Christus, 
door de Heilige Geest. 
Amen. 

Gebed van verootmoediging 
Samenzang: Lied 836: 1, 2

Leefregel van dankbaarheid: Galaten 5: 16-25 
Samenzang: Lied 836: 4, 5 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing OT Jesaja 8: 23 t/m 9: 6 (lector)
Samenzang: Lied 448: 1, 5 

Schriftlezing NT Matteüs 4: 12-22 (lector)
Samenzang: Lied 339f 
Samenzang: Lied 531: 1, 3 

Verkondiging ‘Kom tot inkeer… Kom, volg Mij!’ 

Meditatief orgelspel: Preludium en Fuga van J. Kuhnau

Samenzang: (Liederen en gebeden uit Iona)40: 1, 2, 3, 4 en  5 
‘Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?’

1. Wil je opstaan en Mij volgen 
als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, 
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, 
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind 
in jou en jij in Mij? 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, 
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen
voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard 
die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart 
in jou en jij in Mij? 

3. Wil je gids zijn voor de blinde 
die je smeekt: ‘Help mij!’ 
Wil je vechten voor een kind, 
gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, 
ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan
in jou en jij in Mij? 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: 
jouw gaven velerlei! 
Wil je luist’ren als Ik zeg: 
‘Een koningskind ben jij!’ 
Wil je geven wat je hebt, 
dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt
in jou en jij in Mij? 

5. Heer van liefde en van licht, 
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, 
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, 
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Inzameling van de gaven:

Slotlied 967: 1, 4, 5, 6, 7

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen.
   

terug