zo 13 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Katinka Broos
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 84: 1, 2 en 6

Bemoediging en groet
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Drempelgebed
Gebed om ontferming
Glorialied 869: 1,6,7

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing: 1 Kronieken 29: 10-16
Lied 863: 1,2,3

Lezing NT: Lucas 17: 11-19
Acclamatie na de lezing: lied 339f
 
Verkondiging

Meditatief orgelspel overgaand in Lied 704

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 791: 1,3,6

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)
   

terug