zo 21 jul 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Marloes Meijer
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtlied: Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
(melodie: Lof zij de Heer de almachtige koning der ere)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan-
vrede de weg voor mijn voeten.


Bemoediging en groet
Gebed van toenadering 
v. mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:’vrede zij met jullie’
a. zoeken zal ik de vrede
v. wijs mij dan uw weg
a. Gij maakt nieuwe wegen begaanbaar


Gebed om ontferming  
Lofprijzing 648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing 

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Jeremia 32: 36-41
Psalm 149 Halleluja! Laat opgetogen: 1, 3 en 5

Evangelielezing: Lucas 24: 35-48
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging 
lied 339f

Lied 1000, wij zagen hoe het spoor van God: 1, 3 en 5

Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 973, Om voor elkaar te zijn: 1, 2, 3, 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 418, God schenk ons de kracht: 1, 2 en 3

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
   

terug