zo 14 jul 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Sally van de Graaf
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 139: 1 en 2

Bemoediging:
Voorg.: Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorg.: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat wat zijn hand is begonnen.

Groet:
Voorg.: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus, 
door de heilige Geest.
Allen: Amen

Samenzang: Lied 217

Gebed om ontferming
Lofprijzing: Lied 869: 1 en 6

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing (uit de NBV) Jesaja 55: 1-5
Samenzang: Lied 382: 1 en 2

Schriftlezing (uit de NBV) Johannes 4: 1-30 en 39-42
Aansluitend aan de 2e schriftlezing zingen we Lied 339f
Samenzang: Lied 362: 3

Verkondiging: ‘Wie ingaat op de uitnodiging om tot de levensbron te komen wordt zelf een bron’.
Meditatief orgelspel

Samenzang: Lied 774 (2x)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 653: 1, 3 en 7

WEGZENDING EN ZEGEN
Gemeente: Amen (gezongen)
   

terug