zo 17 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
Kinderen worden uitgezwaaid met een liedje:
Mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 25 : 1, 2 en 3

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering en Gebed om ontferming 
Klein gloria, Lied 542: 1, 2 en 4

 


DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Exodus 34, 27-35
Lied 324

Lezing NT Lucas 9, 28-36
Acclamatie na de lezingen: lied 339f
Lied 601

Overdenking
Orgelspel, overgaand in
Lied 547 : 1, 4 en 5


DIENST VAN DE DOOP
Tijdens het orgelspel worden de dopeling en de kinderen gehaald.
 
Als de dopeling Valentine samen met haar neefjes en nichtjes en de andere kinderen, de kapel binnenkomt, zingen we
lied 359

Onderwijzing
presentatIe
DOOpgebeD
beLIjDenIs
lied 344
geLOften
DOOp en HanDOpLeggIng
Lied 248
VerweLKOMIng
Loflied 653, 1, 3, 4 en 6


DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader (gezongen, lied 369b)

Inzameling van de gaven

Slotlied 418


WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

terug