zo 17 feb 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Koor (alt en sopraan): antifoon 514c
Intochtspsalm 67
Koor (bas en tenor): antifoon 514 c

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering en gebed om ontferming / lied 221

Gebed om ontferming
Koorzang Glorialied: Psalm 150   C.V. Stanford (1852-1924)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Jeremia 17, 5-10
Psalm 1: 1 en 2

Lezing NT Lucas 6, 17-26
Acclamatie: lied 339 f
Lied 1001

Overdenking
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 1008

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
na iedere intentie acclamatie 368c

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): 826

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen, Gemeente: Amen (gezongen)
Het koor bevestigt de zegen met ‘The Peace of the Earth’  

terug